DETTE TROR JEG PÅ:


2 Tim. 3 ; 16,17
« Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til undervisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning»
Sann ydmykhet er å bøye seg under Skriftens autoritet i alle ting.

Frelse og renselse finnes kun i Jesus Kristi blod , utgytt på korset og ved å påkalle Jesu navn.

Jeg tror fullt og helt på Kristus oppstanden og levende midt i blant oss i dag.
Rettferdiggjørelse ved troen alene.

Jeg tror på en treenig Gud ; Faderen Sønnen og Hellig Ånd fullkomment som Skaper og Frelser.

Jeg tror på dåpen i vann, Hellig Ånd og Ild som erfares ved full neddykkelse av hele mennesket – vanndåpen som en paktshandling der mennesker er inkludert , dåp i Ånden og i Ilden som utelukkende gis av Jesus selv.
Kol.2;12,13,20 Rom 6; 4,5,9,20 Matt 3 ; 11,12.Apg 1; 8

Jeg tror på nattverden som et paktsmåltid, et styrkemåltid som skal taes «så ofte som dere kommer sammen» og det er til minne om Jesus.

Jeg tror på omvendelse og hellighet som følge av et overgitt liv til Jesus Kristus som sa «Følg meg!»

Jeg tror på Den Hellige Ånds utrustning i dag til tjeneste gjennom nådegavebruk uten adresse eller tittel.

Jeg tror at Jesus er i går og i dag den samme – ja til evig tid ; Han har ikke forandret seg !

Lukas 4 ; 18 – Dette er oppdraget som vi alle har ;
18Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, 19for å forkynne et nådens år fra Herren.
Jesaja 53 ; 4 -6

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. . 6.Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

Noen av mine kontrollposter ;

Matt. 7 ; 6-23 «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje
Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!»

«På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast». Matt 18:16 og 2 Kor 13:1.

1 Joh 3; 4
«Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. #